База данни Пресяване

За да се намери най-доброто решение за подготовка на вашите проби RETSCH предлага безплатно тестово смилане и анализ на частиците, което ще се извърши от нашите приложни специалисти.  С помощта на селектиращият инструмент по-долу можете да намерите уред и метод, възможно нй-подходящ за вашата работа сред базата ни данни с над 15 000 най-често ползвани намаляване размера и характеризиране на частиците.

Моля, обърнете внимание: еднакви материали могат да проявят много различни характеристики за намаляване на размера, в зависимост от специфичните характеристики на пробата. Поради това не е възможно да се направи универсално валидни изводи по отношение на най-подходящия инструмент за съответния материал. Препоръките, дадени в докладите, следва да се разглежда като първоначални насоки. Ако проявявате интерес към безплатно тестово смилане или характеризиране на частиците, моля обърнете се към нашата приложна лаборатория или към вашето локално RETSCH контактно лице.

База данни смилане

Материал
Инструмент
Област на приложение
Първоначална големина/ Крайна големина
Търсене на целият текст

База данни Пресяване

Материал
Инструмент
Област на приложение
Търсене на целият текст